Byggnadsnämnden beslutar att namnsätta de nya gatorna och den nya parken inom detaljplanen för kv. Linnean m.fl. till Torrängsgatan, Morkullagatan, Gröngölingsgatan, Stenknäcksgatan, Lekparksgatan och Västergårdsparken.

Att i namnsättningen av gatorna ansluta till temat kopplat till vad som finns i närmiljön känns lämpligt då naturen är ett tydligt inslag i området samt att Igelbäckens naturreservat ligger direkt intill Järvastaden.

En av gatorna går från den nya parken till den befintliga ”Mulle Meck-parken”, så för denna gata ges ett namn som kopplar an till parkerna, där lek är en stor del, bra. Parken får sitt namn, Västergårdsparken, från en av de gårdar som tidigare fanns inom Överjärva by. Flera av gårdarna/torpen inom dåtidens Överjärva by finns redan via gatunamn i området.