Kommunstyrelsen i Solna beslutade på mötet som hölls den 21:e mars att ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta detaljplanearbete i nästa utbyggnadsetapp i Järvastaden.

Aktuellt planområde ligger centralt i stadsdelen och kommer att knyta ihop tidigare utbyggda etapper i Järvastaden. Delar av området kan börja byggas först när Svenska Kraftnäts el-ledningar avvecklats, vilket beräknas vara klart omkring år 2028. Järvastaden AB och Solna stad ska tillsammans verka för att området planläggs för ny bebyggelse omfattande cirka 1000 lägenheter i flerbostadshus och cirka 40 rad- och kedjehus.

Många av bostäderna i flerbostadshus ska vara stora, 4 och 5 rum och kök. Det kommer också att planeras för en förskola för cirka 140 barn samt en gruppbostad för LSS-boende.