Ny idrottsplats och 4 000 nya lägenheter i Järvastaden

Kommunstyrelsen i Solna beslutade på möte 11 november om ett tillägg till principöverenskommelse mellan Solna stad och Järvastaden AB om utveckling av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner och cirka 4 000 nya bostäder.

Idrottsplatsen, i anslutning till Igelbäckens naturreservat och friluftsområde, kommer att ha tre fotbollsplaner varav en elvamannaplan, en niomannaplan och en sjumannaplan. Anläggningen omfattar även byggnader för omklädning, servering och drift.

Kommunstyrelsen beslutade också på mötet om detaljplanen för kvarter Linnean m. fl., vilken godkändes av byggnadsnämnden den 16 oktober 2019 och väntas antas av kommunfullmäktige senare i år. Linnean, söder om rondellen och korsningen Fridensborgsvägen och Järva skjutbaneväg, innehåller cirka 850 nya lägenheter, med lokaler i gatuplan för till exempel restauranger, butiker och service. Planen innehåller också en större förskola och en ny stor park.

jarvastaden plan nybyggeÅterstående etapper efter Linnean, som beskrivs i principöverenskommelsen omfattar cirka 3 000 nya lägenheter. Enköpingsvägens status som Europaväg har upphört och vägen är inte längre rekommenderad för transport av farligt gods. Detta medför att planering av ny bebyggelse kan placeras närmare vägen och en struktur av mer stadsgata kan uppnås. En del av kommande bebyggelse ligger under de i luften hängande el-ledningarna. Dessa beräknas kunna tas ner 2027. Då kan också en detaljplan för stor permanent parkanläggning med gräsytor mm anläggas i anslutning till Mulle Meck-parken.

Läs mer på Solna stads hemsida >