Solna stad har under sommaren gjort förberedelser för att låta 15 nötkreatur flytta in i Igelbäckens naturreservat, strax vid Järvastaden. De kommer att få beta på ett 11 hektar stort inhägnat område.

Denna första betessäsong blir en utvärderingsperiod och om allt går bra planerar Solna stad fortsätta med djurhållning i reservatet även kommande år.

Den inhägnade marken utgörs huvudsakligen av gammal ängsmark eller blötäng som historiskt hävdats med slåtter. Till viss del omfattas även blandskog med brynzoner där betesdjuren vid behov kommer att kunna söka skugga. Att tillföra området bete främjar den biologiska mångfalden och är något som förordas i naturreservatets skötselplan. Den hävdgynnade vegetationen består i stor utsträckning av blommande arter som uppskattas av bin och andra insekter, till exempel backlök, smörblomma, viol, stormåra, vitmåra, gulmåra, fibbla, ängsklocka och stor blåklocka.

Det är Jacksons Trädvård AB, Solna stads ramavtalsentreprenören för naturvård, som på uppdrag av staden letat upp en djurhållare. Jacksons trädvård ansvarar under betesperioden för transporter, daglig tillsyn (även helg), veckovis tillsyn för vatten och stängsel och underhåll av stängsel/röjning av gräs.

Besökare är välkomna, för att titta på djuren på bete men det är viktigt att hålla sig till de föreskrifter som finns för bland annat frigspringande hundar.

Mer information finns på Solna stads webbplats.