Invid Järvastaden finns redan två nybyggda skolor. I Västra Brotorp i Sundbyberg finns en Vittra-skola och i Nya Ulriksdal har precis en kommunal skola invigts. I Järvastadens Solnadel finns en stor tomt reserverad för en grundskola. Vi är intresserade av att veta hur boende i Järvastaden vill ha denna skola.

 

 

Under sommaren 2014 har Järvastaden AB samlat in enkätsvar från boende i Järvastadens Solnadel. Det är idag ca 900 bostäder inflyttade i denna del av Järvastaden. Närmare 200 svar kom in och nu har vi sammanställt dessa.

 

Alla siffror i redovisningen nedan baseras på de enkätsvar som kom in.

 

Ungefär 20% av de 1000 hushållen har besvarat enkäten, därför är den inte statistiskt säkerställd men ger ändå en bild av hur det ser ut inom Järvastaden, vad gäller barnmängd och synpunkter på en framtida skola från föräldrarna.

 

Vi uppskattar att ungefär hälften av de 1000 hushållen i Järvastaden är barnfamiljer. Det flyttar löpande in nya barnfamiljer i Järvastaden, vi vet att det rör sig om flera hundra nya varje år. Allt fler barn kommer att behöva barn- och skolomsorg. Därmed kommer en ny skola i Järvastaden att fylla ett mycket stort behov.


De svar vi har tagit med i enkäten är från boende med barn i åldrarna noll till 16 år. Antalet barn är 266, varav 20% är i åldrarna 6-16 år.

 

För 71% av de svarande är valet av skolpedagogik viktigt.

 

Vilken typ av skola

För 50% av dem som har svarat är det oviktigt om skolan är privat eller kommunal, 29% föredrar en kommunal skola men kan tänka sig en friskola. 10% kan inte tänka sig något annat än en kommunal skola samt 8% föredrar en friskola men kan även tänka sig en kommunal skola.

 

 

 

Kommunal skola mest efterfrågad


Vi frågade efter hur olika pedagogiker uppfattades på en femgradig skala (5=bäst). Många svar innehöll en bedömning men några satte "vet ej". Vi har bara räknat med dem som gjort en bedömning.

 

Då var det skola motsvarande kommunal skola som fick det allra högsta snittet med 4,4 poäng. Därefter kom internationell inriktning som fick 3,7 poäng. I fallande ordning kom därefter I Ur och skur, Montessori, Kunskapsskolan samt Waldorf.

 

På frågan om språk vid internationell inriktning var det engelska som de allra flesta efterfrågade. Sedan kom franska och spanska men också kinesiska, grekiska samt finska fanns med bland önskemålen.

 

Många väljer Ulriksdal men väntar på Järvastadens egna skola

En stor andel, närmare 41%, hade bestämt sig för vilken skola som de skulle välja för barnen. I de allra flesta fall blev svaret Ulriksdalskolan. Men många kompletterade också med att säga att de väljer Ulriksdalskolan i väntan på en egen skola i Järvastaden.

 

Närhet viktig vid val av skola

På den öppna frågan om vilka som är de viktigaste faktorerna vid val av skola var det en övervägande majoritet som svarade närhet. För 65% av dem som besvarade enkäten var närheten mellan skola och bostad väldigt viktig. Att barnen får gå i samma skola som grannarnas barn så att det är nära till kamrater både under och efter skoltid.

 

Många som svarade, 36%, vill se engagerade lärare, som ser varje elev.
En bra pedagogik, med fokus på bra resultat var viktig för 22% av dem som har besvarat enkäten.

 

Andra faktorer som påverkar valet av skola var krav på utbildade lärare, trygghet på skolan, arbete mot mobbning, fräscha lokaler, bra skolmat, gärna lagad på skolan. Bra ute- och innemiljö efterfrågades samt disciplin och ordning och reda bland eleverna. Små klasser efterfrågas och hög personaltäthet. Att skolan har ett bra rykte påverkar. Att ledningen är bra samt samarbete mellan lärarna fungerar är också faktorer som togs upp.

 

 

Åldrarna på de ca 220 barnen som ska börja skolan framöver är jämnt fördelade. Det är mycket nära att det är precis 30 som ska börja skolan varje år från 2014 till 2020. Ett år sticker ut, det är 2016, då ska över 40 barn börja.

 

Läs resultatet av den förra enkäten här >