Stora delar av Järvastaden gränsar till Igelbäckens naturreservat. Här finns stora naturvärden att upptäcka och uppleva.
Även småhusbebyggelse i både Solna och Sundbyberg ligger i direkt anslutning till naturreservatet. Det är enkelt att ta sig ut i naturen och reservatområdet via grusade gång- och cykelvägar.


Det är nära till joggingslingor, cykelvägar som leder till Överjärva gård och vidare till Ulriksdals slott. Det är också enkelt att ta sig till Kista.


På vintern, när snön har lagt sig, finns utmärkta skidspår.


En av de naturliga entréerna till Igelbäckens naturreservat finns vid Jaktvillan i Järvastaden.
Under 2014 kommer denna del att utvecklas ännu mer, bland annat genom tydligare skyltning samt bänkar. Detta kommer också vara starten på byggnationen av nästa detaljplan i Järvastaden - Grankällan. Igelbäckens naturresevat sträcker sig i princip runt hela Grankällan, i norr och i öster.


Igelbäcken blir naturreservat

Omkring 1990 började fastighetsägaren Vasakronan att tillsammans med kommunerna Solna och Sundbyberg titta på hur de olika militära områdena norr om Enköpingsvägen kunde bebyggas. Samtidigt påbörjades diskussioner hur landskapet med sina höga naturvärden skulle kunna bevaras.


Igelbäcken har sin källa i Säbysjön i Järfälla, och mynnar ut vid Ulriksdals slott i Edsviken i Solna. I bäcken lever sällsynt fisk som grönling och nissöga. Hundraårig granskog kantar bäckens dalgång och på hällmarkerna står tallar som är upp emot 200 år gamla.


Här finns kärr och fuktlövskogar, som är viktiga levnadsmiljöer för groddjur och snäckor. Här finns vackra ekbackar med gullvivor. Ängsklocka, solvända, brudbröd och jungfrulin är andra växter som frodas här.

Människor har bott här sedan yngre järnåldern. Igelbäckens dalgång ingår i Järvakilen, som också är viktig för att bevara den biologiska mångfalden i storstadens parker och grönområden. Den är också mycket värdefull för dagens människor, för avkoppling och rekreation i dessa vackra miljöer.


För att säkerställa att alla dessa värden bevaras inrättades år 2004 kommunala reservat i både Solna och Sundbyberg, under namnet Igelbäckens naturreservat. Vasakronan, som fortfarande är markägare, tecknade avtal med de båda kommunerna om det nästan 300 hektar stora området. Vasakronan lämnade även stora bidrag för framtida skötsel. I samband med inrättandet av naturreservatet skänkte också Järvastaden AB bort ett nästan 10 ha stort område, i huvudsak mark runt den kommande detaljplanen i Grankällan.
Friluftsplan på gång

Johan Faskunger från företaget ProActivity AB har i dagarna sammanställt färdigt en utredning, på uppdrag av Sundbybergs stad. Utredningen tar upp alla aspekter på friluftsområdet, så som tillgänglighet, planering, kapacitet och miljö. Bakgrunden till denna studie är att Ursvik är ett av de mest besökta naturområdena i Stockholm. Skidspåren i Igelbäckens naturreservat nyttjas under en vinterdag av omkring 5000 personer, på helgerna. Något färre på vardagarna. Som området är utformat just nu finns egentligen inte kapaciteten att ta emot så många besökare under en dag.


- Problemen idag har varit att det inte har funnits samarbete över kommungränserna, samt att man inte förstått hur många som nyttjar området. Skidspåren till exempel, har slagit i taket för hur många som kan åka där, säger Johan Faskunger.


Nu är hans utredning inlämnad till beställaren och ganska snart kommer förändringsarbete att påbörjas. Flytt av motionsspår är en av de förändringar som kommer tidigt. En annan är att en ny ridanläggning ska byggas, redan nästa år.


Johan Faskunger säger:
- Järvastaden AB har förstått poängen med det naturnära läget, det är så här människor vill bo. Nu måste också kommunerna som har det här i sitt knä förstå att det behöver samarbeta över gränserna. Kommuninvånarna bryr sig ju inte om gränser, så hela området måste ju vara anpassat.


Anders Ekengren, stadsbyggnadsnämndens ordförande i Solna skriver i sin blogg:


"Det är precis som det står i Dagens Nyheter och som forskaren på KTH  Alexander Ståhle säger att storstadsnatur har ett ekonomiskt värde. Människor i dag vill bo centralt i regionen men vill samtidigt ha väldigt nära till naturen. Ett lysande exempel på det är de två framväxande stadsdelarna i Solna, Järvastaden och Ulriksdal. Det tar 10 minuter från Ulriksdals pendeltågsstation att ta sig till centralen och naturen finns in på knuten."

Läs mer om Igelbäckens naturreservat på Solna stads webbplats >