Detaljplan för Linnean klar för samråd

Byggnadsnämnden i Solna har på möte 31 januari beslutat att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplanen för kvarter Linnean m fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra fem kvarter med bostäder, verksamheter i bottenvåning, förskola samt en park. Planen är en naturlig fortsättning på Järvastadens utbyggnad.

Med den nya bebyggelsen tillkommer omkring 730 nya lägenheter, lokaler för centrumändamål, en förskola för 6-8 avdelningar samt en lokalpark, i ett läge som tidigare utpekats i översiktliga planer för Järvastaden. Parken får ett skyddat men ändå centralt läge med närhet till både befintliga och framtida kvarter.

Bebyggelseförslaget har utformats som slutna kvarter i 5-6 våningar med möjlighet till en vind eller indragen takvåning därutöver. Bilparkering för de boende kan rymmas i garage under kvarteren.

– Detta är ett naturligt nästa steg i utbyggnaden av Järvastaden. Kvartersstrukturen i kombination med den park som ligger i anslutning förstärker intrycket av stad i harmoni med naturen, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden.