Detaljplan för kvarter Linnean granskas

Nu planeras det för fem nya kvarter i Järvastaden. Kvartetet Linnean ska bestå av 800-900 bostäder, verksamheter i bottenvåning, en större förskola samt en park. Just nu finns en ny detaljplan för kvarter Linnean m.fl. klar för granskning hos Miljö- och byggnadsförvaltningen i Solna stad, under perioden 11 december 2018 till 15 januari 2019.

Mot huvudstråken Järva skjutbaneväg och Fridensborgsvägen samt mot parken i väst och mot översvämningsytan öster om Järva skjutbaneväg föreslås byggnader med sex våningar, i övrigt fem våningar. Utöver detta medges en vindsvåning eller indragen takvåning inom vindens sektion, där vindskupor kan uppföras mot innergård. Möjlighet till lokaler i bottenvåningen finns i samtliga bottenvåningar till bostadshus. Parkering kommer huvudsakligen att ske i garage under bostadskvarteren. I det sydvästra kvarteret Skogsstjärnan reserveras mark för en förskola i två våningar, med gård direkt angränsande till den föreslagna närparken som blir nästan 15 000 kvm stor. Parken placeras i ett skyddat men ändå soligt läge, där många av de uppvuxna träden ska sparas. Planarbetet har samordnats med pågående utvecklingsarbete för framtida etapper av Järvastaden och Enköpingsvägen. Sedan samrådet är den mest synliga förändringen i planen den skålade yta som lagts till norr om Mönstringsvägen, öster om Järva skjutbaneväg. Denna yta ska utformas för att kunna fördröja 8000 kubikmeter vatten, för att undvika skador på bebyggelse vid kraftiga regn.

Planområdet gränsar till kvarteret Pyrolan samt korsningen med Fridensborgsvägen och Raoul Wallenbergskolan. Öster om de nya kvarteren ligger kvarteren Grankällan, där 200 nya bostäder i form av radhus och kedjehus håller på att byggas.

Läs mer om projektet Linnean på Solna stads webbplats.