Ur Nivås presentation hämtas texter där parken fortfarande gick under ”arbetsnamnet” Grönlingens park.

-    Grönlingens park och torg består av tre separata men inbördes kopplade delar. Varje del utvecklar sin specifika karaktär och skapar tillsammans en funktionell helhet. Delarna utgörs av ”naturmarks-länken”, torget och parken. De tre stadsrummen är i sin tur kopplade till sina respektive gaturum: det nordliga, ett informellt gaturum med tvärställd parkering mitt i sektionen och Järvastadens huvudstråk, den sydliga mer formellt gestaltade ”Esplanaden”.

-    Parken utgör ett av stadsplanens och områdets största samlande gröna element. Parkens mått skapar förutsättningar för ett generöst och väl proportionerat park-rum, väl definierat av de omgivande slutna kvarteren. Parkens motiv är den klassiska romantiska landskapsparken i förnyad tappning. Järvastadens innevånare får ”ett stenkast till naturen” och ett ”stenkast till stadsparken”.

-    Den romantiska landskapsparken grundläggande idé är att förädla ett agrart landskap och förhöja upplevelsen i iscensatta ”vistor” – blickpunkter. “Vistorna” eller vyerna berikas genom arkitektoniskt utformade objekt som paviljonger, broar, portar och grindar. Vid en promenad uppenbaras nya aspekter och nya vyer i parken. Denna gestaltningsprincip utgör grunden för utformningen av Grönlingens park. Att röra sig i och runt parken ger nya upplevelser samtidigt som parken i sig utgör en plats för ro och vila.
-    Järvastaden är omgiven av kulturlandskap (Järvafältet) och en klassisk landskapspark (Hagaparken) och det faller sig därför naturligt att återanvända en platsspecifik upplaga av ett klassiskt parkmotiv i den nya stadsdelen.

-    Parkens karaktär skapas genom den mjukt böljande gräsmattan - ett stiliserat beteslandskap – som spänner mellan murarna i norr och söder. Markmoduleringen utförs som en konsekvent vågrörelse – en lugn sinuskurva i gräs från öster till väster. Gräsmattans relief är “tvådimensionell”. I de snitt som gångstråken genom parken och mot murarna i norr skapar, “redovisas” reliefen, och förstärker upplevelsen av markens rörelse. Även i söder “snittas” vågformen. Snittet dubbleras med vågformade fri-murar. Mitt i parken utnyttjas vågformen i ett vattenstråk, en sänka med spegeldamm i norr åtföljt av ett fuktstråk med perenner i den södra delen. Här finns även goda möjlighet att fördröja och infiltrera dagvatten.

-    Parkens upplevelsevärde bygger på spelet mellan de öppna gräsytorna, solitära träd, trädgrupper och planteringar. Som solitära träd är valnöt, gulved och turkisk trädhassel exempel på karaktärsfulla lövträd med breda kronor och vackert bladverk. I de tätare grupperna är avenbok rödek och lind med inslag av fylldblommigt fågelbär lämpliga karaktärsträd. Torget planteras med blommande gatuträd som fågelbär eller japansk magnolia.

I parkens västra del anläggs en bred plantering av “woodland”-karaktär med rhododendron, azaleor, och underplantering av strutbräken, hasselört, lungört och julros. Längs svandammen och fuktstråket planteras vattenväxter som blomvass, gul svärdslilja och glansiris och i lite torrare lägen daglilja och strandiris. På vattenspegeln flyter vattenväxter som vit näckros och dyblad. På gräsmattorna planteras med scilla och krokus i massplanteringar för en massiv våraspekt.